வணக்கம் வருக வருக என பூவரசு வரவேற்கிறது

யாரடிநீ மோகினி?யாரடிநீ மோகினி?
பொல்லாதவன்