வணக்கம் வருக வருக என பூவரசு வரவேற்கிறது

தில்லாலங்கடிதாம் தூம்